Програма

URBAN DEVELOPMENT FORUM SOFIA 2018
23 октомври, Sofia Event Center | udf.bg
 
 
ПРОГРАМА: 
 
 
9:30 – 10:00 Регистрация
 
 
10:00 – ОТКРИВАНЕ
арх. Здравко Здравков, Главен архитект на Столична община 
 
 
10:10 – 11:40 Панел 1: НОВИ ЗОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ
-(Ре)генерация на зони – кои зони привличат инвестиционен интерес и защо? 
-Мащабните сградни и инфраструктурни проекти като генератор на потенциал за териториите, в които се намират – case studies. 
-Как северната част на София да привлече инвестиционен интерес и да отключи своя потенциал?
-Модели за успешна интеграция между община и частни инвеститори – как (да) се планира, финансира и изгражда нужната за функционирането на зоните и проектите- транспортна, инженерна и социална инфраструктура? 
-Възможностите на ЕСРИ ГИС за устойчиво планиране, проектиране и ефективно управление на градската среда 
-Управление и администриране на процеса на планиране, проектиране, строителство и експлоатация на структуроопределящи инвестиционни проекти за града.
 
 
Участници: 
арх. Здравко Здравков, Главен архитект на Столична община 
инж. Теодор Петков, Кмет на район „Витоша“ 
Георги Ранчев, Управител, Residential Park Sofia 
Милко Младенов, Кмет на район „Люлин“ 
арх. Ангел Захариев, Управител, AиА Архитекти
Георги Киров, Директор инвестиционни и оценителски консултантски услуги, Colliers International, Bulgaria 
Евгения Караджова, Управител, ESRI Bulgaria
Модератор: Урб. Нурхан Реджеб, Place.make
 
 
11:50 – 13:10 Панел 2: БЪДЕЩЕТО НА БИВШИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ
 
Keynote презентация: Brownfield Regeneration - модели и добри практики при преструктуриране и функционално преотреждане на бивши производствени зони и терени с отпаднала необходимост.
 
-Каква е визията на Столична община за развитието на бившитe производствени зони и терени с отпаднала необходимост в София - общо положение и потенциал?
-Какви са бъдещите планове и предизвикателствата при развитието на НПЗ Хладилника - Витоша?
-Какви са предвижданите публични инвестиции в зоната? От каква социална инфраструктура се нуждае зоната, за да се развива устойчиво? Каква е политиката на СО за колаборация между държавни и общински терени за осигуряване на социална инфраструктура (училища, детски градини и др). Възжможности и политики за публично-частни партньорства.
-Какъв е планът за транспортно-комуникационните решения и обезпеченост на зоната на НПЗ Хладилника?
-Кога един brownfield терен придобива пазарна стойност и потенциал за бъдещо развитие?
-Моно или мултифункнционални зони - предимства и предизвикателства. Как миксът от функции влияе на пазарното развитие на проектите в зоните?
-Кои са успешни модели за интеграция на мащабни инвестиционни проекти в съществуваща зона?
 
 
Участници:
Любомир Дреков, Кмет на район „Лозенец“
Инж. Тодор Тодоров, Старши експерт, Tрансконсулт-22, Лектор в Транспортния факултет, УАСГ (Университета за архитектура, строителство и геодезия) 
Арх. Любо Георгиев, Директор, Софпроект-ОГП, Визия за София
Таня Косева-Бошова, Председател на Асоциацията на Собствениците на Бизнес Сгради в България (АСБС) в България
Арх. Димитър Паскалев, Архитектоника студио
Модератор: Арх. Яни Вълканов, Организация „УРБИТАТ”
 
 
13:20 – 14:20 Обяд
 
 
14:20 – 15:20 Панел 3: ГРАДСКА СРЕДА И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
-Публичните пространства като фактор за генериране на качествена градска среда: Как се създават жизнени, функционални и устойчиви градски зони? 
-Какъв е функционалният микс, който създава дестинация, оживява и социализира публичното пространство?
-Каква е ролята на частния сектор при създаването на нови градски територии – модели за публично-частни партньорства като двигател за развитие на зоните. Какво е актуалното състояние и какво предстои при проектите за нови градски зони на София?
-Модели за финансиране на проекти за градско развитие. 
 
 
Участници: 
Урб. Нурхан Реджеб, Place.make
Арх. Иво Пантелеев, Управител, А.Д.А.
Арх. Валери Иванов, АТЕК
Гл. ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска, Съюз на урбанистите в България (СУБ)
Стоян Ставрев, Представител на ДЗЗД Фонд за устойчиви градове
Инж. Васил Попов, Търговски Директор, Semmelrock Stein+Design
Ланд. арх. Иван Мустаков, Основател, LandScape Design Studio
МодераторСветла Добрева, Редактор "Инвестиционни проекти и инфраструктура", Градът Медиа Груп
 
 
15:30 – 16:30 Панел 4: ГРАДСКА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА: ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ НА СОФИЯ 2018-2019. РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО
-Кои са факторите и предизвикателствата при транспортно-комуникационната обезпеченост на дадена зона? 
-Какъв трафик анализ изискват различните зони, в зависимост от тяхната функционалност? 
-Новите инфраструктурни проекти на София като решение на транспортно-комуникационните предизвикателства на града и като фактор за развитие на нови градски зони? Защо е важно да бъдат използвани иновативни, интелигентни и екологични решения?
-Метрото на София като безспорен фактор за градско развитие и за генериране на потенциал и инвестиционен интерес към зоните, които обслужва. 
-Какви са предизвикателствата при реализацията на текущото разширение на метрото, част от третия метродиамтетър? Какво предстои при новите разширения? 
 
 
Участници:
Проф. д-р инж. Стоян Братоев , Изпълнителен директор, Метрополитен
Евгени Крусев, Заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации”
Инж. Стефан Чонков, Ръководител отдел Метро Строителство, Джи Пи Груп
Инж. Ивайло Деков, Ръководител звено проектиране, Евро Алианс Тунели
Васил Такев, Сегментен мениджър Индустрия и Канали за дистрибуция, АББ България
Модератор: Николай Тодоров, главен редактор, списание Градът

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Партньори:

Research & database платформа: