Гл. ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска Съюз на урбанистите в България (СУБ)

Гл. ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска

Г-жа Ирина Мутафчийска е дипломиран магистър урбанист. От 2015 година е главен асистент в катедра „Градоустройство“ на УАСГ и преподава в специалност „Урбанизъм“. Участва в научно-изследователски проекти в областта на местното развитие и управление в екип с преподаватели от УАСГ. Има опит в разработване на стратегически и оперативни документи за местно и градско развитие. Като член на Съюза на урбанистите в България, участва в екипи по проекти на Съюза насочени към изследване, развитие и управление на градската среда и в частност на публичните пространства. Един от тези проекти е „Създаване на стандарт за мониторинг и оценка на градската среда“, който ще бъде представен съвместно с урбанистите Мила Йолова, Магдалена Кирчева и Васил Маджирски.