Urban Development Forum Sofia 2018

София расте и се развива. Нарастващото население и увеличената икономическа активност, наситеността и възможностите, които градът предоставя са доказателства за динамичната урбанизация. Развитието на нови зони и регенерацията на съществуващи такива, изграждането на мащабни сградни и инфраструктурни проекти не е самоцел – то е естествен отговор на нуждите на живущите, работещите и преминаващите през града, а те са все по-комплексни. Общината има нужда от добър партньор в лицето на частния сектор, с цел предоставянето на решения за тези нужди чрез устойчиви и добре планирани инвестиции в сгради и инфраструктура, които да предоставят благоприятни условия за живот и работа и да добавят стойност към градската среда. 
 
Urban Development Forum Sofia 2018, организиран от Градът Медиа Груп, ще предостави платформа на градските лидери, представители на Столична община и водещи инвеститори, проектанти, строители, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които (ще) формират облика на града, с цел анализ и обобщаване на добрите модели и практики при управлението на процесите свързани с развитието на нови градски територии, реализацията на мащабни инвестиционни проекти и създаването на жизнена и функционална градска среда.
 
Основни акценти на предстоящото издание ще бъдат:
 
НОВИ ЗОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ:
 
-(Ре)генерация на зони – кои зони привличат инвестиционен интерес и защо? 
-Мащабните сградни и инфраструктурни проекти като генератор на потенциал за териториите, в които се намират – case studies. 
-Как северната част на София да привлече инвестиционен интерес и да отключи своя потенциал?
-Модели за успешна интеграция между община и частни инвеститори – как (да) се планира, финансира и изгражда нужната за функционирането на зоните и проектите- транспортна, инженерна и социална инфраструктура? 
-Възможностите на ЕСРИ ГИС за устойчиво планиране, проектиране и ефективно управление на градската среда 
-Управление и администриране на процеса на планиране, проектиране, строителство и експлоатация на структуроопределящи инвестиционни проекти за града.
 
БЪДЕЩЕТО НА БИВШИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ:
 
Key note presentation: Brownfield Regeneration - модели и добри практики при преструктуриране и функционално преотреждане на бивши производствени зони и терени с отпаднала необходимост.
-Каква е визията на Столична община за развитието на бившитe производствени зони и терени с отпаднала необходимост в София - общо положение и потенциал?
-Какви са бъдещите планове и предизвикателствата при развитието на НПЗ Хладилника - Витоша?
-Какви са предвижданите публични инвестиции в зоната? От каква социална инфраструктура се нуждае зоната, за да се развива устойчиво? Каква е политиката на Столична община за колаборация между държавни и общински терени за осигуряване на социална инфраструктура (училища, детски градини и др). Възможности и политики за публично-частно партньорства.
-Какъв е планът за транспортно-комуникационните решения и обезпеченост на зоната на НПЗ Хладилника? 
-Кога един brownfield терен придобива пазарна стойност и потенциал за бъдещо развитие?
-Моно или мултифункнционални зони - предимства и предизвикателства. Как миксът от функции влияе на пазарното развитие на проектите в зоните?
-Кои са успешни модели за интеграция на мащабни инвестиционни проекти в съществуваща зона?
 
ГРАДСКА СРЕДА И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ:
  
-Публичните пространства като фактор за генериране на качествена градска среда: Как се създават жизнени, функционални и устойчиви градски зони? 
-Какъв е функционалният микс, който създава дестинация, оживява и социализира публичното пространство?
-Каква е ролята на частния сектор при създаването на нови градски територии – модели за пубично-частни партньорства като двигател за развитие на зоните. Какво е актуалното състояние и какво предстои при проектите за нови градски зони на София?
-Модели за финансиране на проекти за градско развитие. 
 
ГРАДСКА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА: ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ НА СОФИЯ 2018-2019. РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО:
 
-Кои са факторите и предизвикателствата при транспортно-комуникационната обезпеченост на дадена зона? 
-Какъв трафик анализ изискват различните зони, в зависимост от тяхната функционалност? 
-Новите инфраструктурни проекти на София като решение на транспортно-комуникационните предизвикателства на града и като фактор за развитие на нови градски зони? Защо е важно да бъдат използвани иновативни, интелигентни и екологични решения?
-Метрото на София като безспорен фактор за градско развитие и за генериране на потенциал и инвестиционен интерес към зоните, които обслужва. 
-Какви са предизвикателствата при реализацията на текущото разширение на метрото, част от третия метродиамтетър? Какво предстои при новите разширения?